intro_08

평공목 독서클럽 소개 동영상

academy_menu04

academy_menu03

academy_menu02

academy_menu01

평공목 독서클럽 신학도서 커리큘럼

academy_c0102

academy_c0304

academy_c0506

academy_c0708

academy_c0910

academy_c1112

academy_c1516

academy_c1920

academy_c1718

academy_c1920

평공목 주해용 교재: 구약성경 주석

 

academy_ot

평공목 주해용 교재: 신약성경 주석

 

academy_nt

copyright ⓒ 2016 All Rights Reserved by 부흥과개혁 평생아카데미